loading
ลงทะเบียนนัด DEMO ออนไลน์
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้กทม เวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงเชื่อมระหว่งถนนวิภาวดีรังสิต เชื่อมกับถนนพหลโยธิน
: 15 พฤศจิกายน 2566 | :

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง กทม.ตั้งเจ้าหน้าที่เวนคืนที่ดิน เข้ารื้อถอน แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่งถนนวิภาวดีรังสิต เชื่อมกับถนนพหลโยธิน มีผลบังคับทันที

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2232/2566เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ลงนามโดยนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าหน้าที่ คำสั่งดังกล่าวระบุว่า เพื่อให้การดำเนินการเวนคืนและได้มาซี่งอสังหาริมทรัพย์ในโครงการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพลโยธิน พ.ศ. 2561 จึงมีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

  1. เข้าทำการรื้อถอนโรงเรือน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นออกไปจากที่ดิน ตามมาตรา 79 วรรคหนึ่ง

  2. เก็บรักษา ขายทรัพย์สินที่ได้รื้อถอน โดยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร และเก็บเงินสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายไว้แทน ตามมาตรา 44วรรคหนึ่ง รวมถึงส่งมอบทรัพย์สินหรือเงินที่เก็บไว้แทนให้แก่เจ้าของ ตามมาตรา44 วรรคสอง

  3. จำหน่ายหรือทำลายโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดินที่รื้อถอนแล้ว ตามมาตรา 39 วรรคสอง

  4. แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญาในกรณีที่มีผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติงานในการรื้อถอน อันเป็นความผิดตามมาตรา 64 หรือเป็นความผิดต่อกฎหมายอื่นที่มีบทลงโทษทางอาญา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 เป็นต้นไป)

ตรวจสอบแนวเวนคืน ฟรี ที่เว็บไซต์ www.feasyonline.com
เพียงสมัครสมาชิกใช้งานฟรี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการทางหลวงท้องถิ่นเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีฯ กับ ถนนพหลโยธิน ดังกล่าว เป็นโครงการที่ กรุงเทพมหานคร(กทม.) ดำเนินการตามที่กำหนดในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 สาย ง1 ซึ่งกำหนดให้เป็นถนนก่อสร้างใหม่
เริ่มต้นจากถนนวิภาวดีฯ ที่บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 72 สิ้นสุดที่ถนนพหลโยธิน และเชื่อมต่อกับถนนเทพรักษ์ที่ กทม.ได้เปิดการจราจรมาตั้งแต่ปลายปี 2558 แต่ที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเวนคืนแนวถนนดังกล่าว ทั้งนี้โครงการตามแนวเส้นทางดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการกระจายการจราจรจากถนนวิภาวดีฯ ไปยังถนนเทพรักษ์ ลดปริมาณการจราจรติดขัดในถนนแจ้งวัฒนะและถนนรามอินทรา

นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นอย่างทั่วถึง ได้แก่ การสัญจรทางน้ำในแนวคลองสองและคลองลาดพร้าวในอนาคต การสัญจรทางราง โดยเชื่อมโยงรถไฟฟ้าและรถไฟชานเมืองระหว่างสายสีเขียว (สถานีสะพานใหม่และสถานีสายหยุด) กับสายสีแดง (สถานีการเคหะและสถานีดอนเมือง) รวมทั้งอำนวยความสะดวกการเดินทางเชื่อมต่อท่าอากาศยานดอนเมืองได้อีกด้วย

 

'ราชกิจจาฯ' ประกาศ 'เวนคืนที่ดิน' สร้างถนนใหม่เชื่อม 'วิภาวดี-พหลโยธิน'

 

เว็บไซต์อ้างอิง : https://www.prachachat.net/
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @FEASY

เรื่องน่าสนใจ