loading
ประกาศใช้แล้ว ผังเมืองนนทบุรีฉบับล่าสุด เน้นพัฒนาเมืองน่าอยู่อาศัย-ระบบคมนาคมขนส่ง
: 3 มีนาคม 2566 | :

 

ประกาศใช้แล้ว ผังเมืองรวมนนทบุรีฉบับล่าสุด เน้นพัฒนาเมืองน่าอยู่อาศัย-ระบบคมนาคมขนส่ง

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนนทบุรี พ.ศ. 2566 โดยที่เป็นการสมควรให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนนทบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และการดำรงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินการคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 33 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศไว้ โดยประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ตรวจสอบสีผังเมืองล่าสุด กว่า 20 จังหวัด ฟรี www.feasyonline.com 

การวางและจัดทำผังเมืองรวมตามประกาศนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และมีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคการผลิต การค้าการบริการและการลงทุน ตลอดจนดำรงรักษาพื้นที่เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยมีแนวทางในการพัฒนาและดำรงรักษาจังหวัดนนทบุรี ภายในบริเวณแนวเขตให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

เว็บไซต์อ้างอิง : https://www.matichon.co.th
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @FEASY

เรื่องน่าสนใจ