loading
`เอสพีวี 77`จะออกโทเคนอสังหาฯ ระดม 2.4พันลบ.ลงทุนสำนักงาน สิริ แคมปัส
: 21 พฤษภาคม 2564 | :

"เอสพีวี 77" ยื่นไฟลิ่งเสนอขายโทเคนอสังหาฯ 240 ล้านโทเคน ระดม 2.4พันลบ. ในราคาขาย 10 บาทต่อหนึ่งโทเคน มูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท นำเงินลงทุน "สำนักงาน สิริ แคมปัส" ผู้ถือโทเคนจะได้ส่วนแบ่งเป็นรายไตรมาสจ่ายเป็นเงินบาทโอนเข้าในบัญชีธนาคาร โดยมีผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลคือบริษัท เอสอี ดิจิทัล (ซึ่งเป็นลูกของ XPG) พร้อมวางแผนนำโทเคนซื้อขายที่เว็บเทรด "ERX" 


               บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (ถือหุ้นใหญ่โดย บริษัท แอมเพิล เวนเจอร์ จำกัด) ยื่นไฟลิ่งเสนอขาย "โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน"ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ จะระดมทุนมูลค่ารวม 2,400 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้จากการะดมทุนไปลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส จาก สิริพัฒน์ โฟร์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ


               1) การลงทุนในสัญญาที่อ้างอิงกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส จาก สิริพัฒน์ โฟร์ ตลอดอายุโครงการ รวมถึงการชำระต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม และชำระคืนเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทผู้ออกโทเคนดิจิทัลในมูลค่าไม่เกิน 1,568,000,000 บาท (SIRIHUB-A)


               2) การลงทุนในหุ้นของ สิริพัฒน์ โฟร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจควบคุมกิจการ และโอนหุ้นทั้งหมดในสิริพัฒน์ โฟร์เข้าไปเป็นทรัพย์สินในกองทรัสต์ เพื่อการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล เพื่อมิให้กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักซึ่งสร้างกระแสรายรับที่ลงทุน และหุ้นทั้งหมดใน สิริพัฒน์ โฟร์ (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส) ถูกจำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพัน โดยไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน มูลค่าไม่เกิน 832,000,000 บาท (SIRIHUB-B)


               *ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะยกเลิกการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน สิริ ฮับ หากมูลค่าที่ได้จากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล SIRIHUB-A น้อยกว่า 1,600,000,000 บาท หรือ การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล SIRIHUB-B น้อยกว่า 800,000,000 บาท หรือมีสัดส่วนนักลงทุน ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด


*ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส


               เป็นกลุ่มอาคารสำนักงานก่อสร้างใหม่ตั้งอยู่ภายในโครงการ T77 ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตในย่านสุขุมวิท 77 ประกอบด้วยโครงการอาคารชุดเพื่อการอยู่อาศัย จานวน 6 โครงการ โรงเรียนนานาชาติ ห้างค้าปลีก (คอมมูนิตี้มอลล์) ในรูปแบบใหม่ ร้านอาหาร และกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปัส


               ปัจจุบันกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ดำเนินการเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าในแบบ Bare Shell โดยมี แสนสิริ เป็นผู้เช่ารายเดียวของทั้งกลุ่มอาคาร เพื่อใช้เป็นอาคารสานักงานใหญ่ของกลุ่มแสนสิริ โดยมีระยะเวลาการเช่า 12 ปีและมีอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy rate) ร้อยละ 100


*ผู้ถือโทเคนได้อะไร


               โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน สิริ ฮับ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

               (1) โทเคนดิจิทัล SIRIHUB-A เสนอขายจานวน 160 ล้านโทเคน

               (2) โทเคนดิจิทัล SIRIHUB-B เสนอขายจานวน 80 ล้านโทเคน


               ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน สิริ ฮับ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทั้งสองกลุ่มได้ มูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท โดยจะจัดสรรโทเคนดิจิทัลแต่ละกลุ่มให้แก่ผู้ลงทุนตามลำดับการชำระเงิน


               ผู้ถือโทเคนดิจิทัล SIRIHUB-A และผู้ถือโทเคนดิจิทัลSIRIHUB-B จะได้รับส่วนแบ่งส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสตามอัตราส่วนที่กาหนด ซึ่งจะจัดสรรเป็นรายไตรมาสตลอดอายุของโครงการ ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจะมาจากกระแสรายรับสุทธิซึ่งมาจากรายได้ค่าเช่าจากแสนสิริ ในกรณีนี้มีมูลค่าไม่เกิน 130 ล้านบาทต่อปี


               ผู้ถือโทเคนจะได้ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส จากการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน สิริ ฮับ โดยจะจัดสรรจากส่วนแบ่งกระแสรายรับสุทธิที่เกิดขึ้นจาก "กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส" ให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ในทุกรอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส


               โดยจะจ่าย "เป็นเงินบาท" โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยอาจมีการหักภาษี ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


               อย่างไรก็ตาม โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน สิริ ฮับ คือผลิตภัณฑ์การลงทุนชนิดหนึ่ง ดังนั้น ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจึงไม่สามารถมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดำเนินกิจการของผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ เนื่องจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลไม่ใช่ผู้ถือหุ้น


               ซึ่งจะมีอัตราส่วนส่วนแบ่งรายได้อยู่ในระหว่างค่าสูงสุดและต่าสุด ดังนี้


               • กรณีจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล สิริ ฮับ-A ในอัตราขั้นต่าสุด ในอัตราส่วน A : B เท่ากับ 49.23 : 50.77 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA


               • กรณีจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล สิริ ฮับ-A ในอัตราขั้นสูงสุด ในอัตราส่วน A : B เท่ากับ 55.38 : 44.62 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA


*เล็งเข้าลิสต์ในกระดานเทรด ERX


               ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะนำโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน สิริ ฮับ เข้าจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อความสะดวกของผู้ลงทุนในการซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองต่อไป ปัจจุบันมีศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 1 แห่ง ที่อยู่ระหว่างการพิจารณานาโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน สิริ ฮับ เข้าจดทะเบียนซื้อขาย ได้แก่ บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (ERX) 


               อย่างไรก็ตาม ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน สิริ ฮับ มีอยู่จำกัด และอาจมีสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลน้อย

*ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด ซึ่งเป็นผู้ออกโทเคน


               จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ถือหุ้นใหญ่โดย บริษัท แอมเพิล เวนเจอร์ จำกัด (นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ โดยนายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในแอมเพิล)


               นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ มีประสบการณ์ทั้งในด้านการลงทุนการพัฒนา การจัดการ และโดยเฉพาะการดาเนินกิจการอาคารสานักงานระดับพรีเมียม (premium-grade)ในย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาที่ดินศักยภาพ เพื่อรองรับความต้องการของตลาด อาทิ อาคารมหาทุนพลาซ่า อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ เป็นต้น

เว็บไซต์อ้างอิง : efinancethai
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @FEASY

เรื่องน่าสนใจ