นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai)

 

          สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) (“สมาคม”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูล และวิธีการที่สมาคมปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านรับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมจึงขอประกาศนโยบายส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

        หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถือแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมเก็บรวบรวม

        • รายละเอียดส่วนบุคคลของท่าน หรือของบุคคลอื่น ที่ท่านให้ไว้แก่สมาคม หรือที่สมาคม ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงโดยท่าน

        • ข้อมูลความน่าเชื่อถือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานะความน่าเชื่อถือ (Credit standing) และสถาบันทางการเงิน จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ผู้ให้บริการประเมินความน่าเชื่อถือ ซึ่งใช้เพื่อการประเมินความน่าเชื่อถือ การบริหารความเสี่ยง และการทำแบบจำลองด้านเครดิต (Credit modelling)

 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

        • สมาคมจะรวบรวมข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ขณะสมัครเข้าใช้บริการของสมาคม และ/หรือ อาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

- การลงทะเบียนซื้อบัตร

- ชื่อ นามสกุล

- โทรศัพท์

- อีเมล

- Facebook login

- Google login

          นอกจากนี้ สมาคมอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น เสิร์จเอนจิน โซเชียลมีเดีย หน่วยงานราชการ บุคคลภายนอกอื่น ๆ เป็นต้น

        • เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่สมาคมท่านขอยืนยันว่าท่านได้แจ้ง และได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล เพื่อการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ซึ่งจะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมต่อไป

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมรวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ

สมาคมอาจใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน ผ่านคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งเทคโนโลยีอัตโนมัตินี้อาจรวมถึงคุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน ทั้งนี้ คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ มีรายละเอียดตามด้านล่าง

1)ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น ของผลิตภัณฑ์ รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Handle)

2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในการทำกิจกรรมทางการตลาด บนเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบนแอปพลิเคชันหรือสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายหรือแคมเปญต่าง ๆ หรือรายการอื่นในทำนองเดียวกัน เพื่อจัดทำประวัติ

3)ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านการติดตามตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ที่อยู่ไอพี (IP Address) เบราว์เซอร์ที่ใช้งาน หรือระบบปฏิบัติการ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม และเว็บไซต์ต้นทางที่ผู้เข้าชมเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ และ

 4)ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่แน่นอน รวมถึงข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์แบบเรียลไทม์ (Real-Time) จากอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ และ บริการที่บอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ตามพื้นที่ (Location-Based Service) อาจใช้สัญญาณจีพีเอส (GPS) สัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) และที่อยู่ไอพี (IP Address) ร่วมกับจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบสาธารณะ (Wi-Fi Hotspot) และตำแหน่งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Tower) และเทคโนโลยีอื่น เพื่อกำหนดตำแหน่งโดยประมาณของอุปกรณ์ (ในกรณีที่สามารถกระทำทำได้)

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

          สมาคมอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อล

1. เพื่อสร้าง ปรับปรุง จัดการ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ผลประโยชน์ และสิทธิพิเศษต่างๆ

2. เพื่อให้การบริการของสมาคมแก่ท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประมวลผลธุรกรรมใดๆ ของท่าน

3. เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและประวัติการเข้ารับบริการของทางสมาคมผ่านการให้บริการไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อใด ๆ 

4. เพื่อประชาสัมพันธ์เนื้อหาคอนเทนต์ (Content) ที่เป็นข้อมูลข่าวสารจากสมาคม ซึ่งสมาคมได้จัดส่งถึงท่าน รวมถึงการจัดทำรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) ดังกล่าวให้เหมาะสมกับท่าน

5. เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การวิจัย และการขาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของสมาคมเอง บริษัทในเครือ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือของบุคคลอื่นผ่านการแจ้งเตือนผ่านหน้าจออุปกรณ์พกพา ทาง SMS หรือ ทางสื่อ Social

6. เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ การปรับปรุงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของสมาคม ให้เหมาะสมกับความต้องการผู้ใช้บริการ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. เพื่อเป็นช่องทางติดต่อในการรับข้อติชม ข้อเสนอแนะจากผู้รับชม เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหารายการของทางสมาคม ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

8. เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ใช้บริการที่ร่วมสนุกตอบคำถามในรายการชิงรางวัลของที่ระลึกจากสมาคม

9. เพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานของท่านที่ลงทะเบียนในระบบของสมาคม เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้การใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ บริษัทให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

10. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Condition) ต่าง ๆ ที่ทำไว้กับผู้ใช้บริการ

11. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น

12. เพื่อส่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ คูปอง ข่าวสาร และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับโปรโมชั่น หรือกิจกรรมพิเศษแก่ท่านโดยตรงไปยังท่านบนเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น โดยท่านอาจเลือกที่จะไม่รับข้อความโฆษณาบางประเภทได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้

13. เพื่อการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากสมาคม รวมถึงพันธมิตรของบริษัท และการใช้ข้อมูลในเชิงพาณิชย์ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

          

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้ฐานการประมวลผล ดังต่อไปนี้

• เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับสมาคมหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ

• เพื่อการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

• เพื่อการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคมหรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาคมซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิพื้นฐาน หรือสิทธิทางเสรีภาพของท่าน

สมาคมจะขอความยินยอมจากท่าน กรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ขอความยินยอม หรือสมาคมไม่มีเหตุผลให้ใช้ฐานการประมวลผลข้างต้นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากท่านได้

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          สมาคมอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีสภาพเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ หรือการให้บริการอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดยสมาคมอาจเปิดเผยข้อมูลแก่

   • พันธมิตรทางการค้าของสมาคม และหน่วยงานผู้ร่วมจัดงาน ดังรายการต่อไปนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย https://www.trebs.ac.th/privacypolicy/

บริษัท แอเรีย รีเสิร์ช จำกัด https://www.feasyonline.com/about/privacypolicy

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) https://www.supalai.com/privacy-policy

บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จำกัด https://allwellhealthcare.com/privacy/

บริษัท ไพรมัส จำกัด

 

• ผู้ให้บริการ
 หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่สมาคมพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการให้บริการแก่ท่าน ซึ่งผู้ให้บริการที่สมาคมมีการใช้บริการอยู่ เช่น ผู้ให้บริการจัดเก็บเอกสาร ผู้ให้บริการจัดพิมพ์เอกสาร ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร เป็นต้น

• หน่วยงาน หรือ บุคคลอื่นใด
 ที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สถานีตำรวจ ศาล กรมบังคับคดี บริษัทบริหารสินทรัพย์ (คลินิกแก้หนี้) และหน่วยงานอื่นๆ ที่สมาคมมีหน้าที่ต้องนำส่งข้อมูลตามกฎหมาย

ทั้งนี้ สมาคมจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

 

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

สมาคมอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงเราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

 

การเก็บรักษา และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

        สมาคมจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่สมาคมและเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และการกำกับดูแล เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ให้สมาคมจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นเวลา 5ปี นับแต่วันที่ท่านสิ้นสุดสัญญากับสมาคมเว้นแต่สมาคมใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างกระบวนการตามกฎหมาย จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้หากสมาคมไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป สมาคมจะลบข้อมูลนั้นออกจากระบบ และ/หรือดำเนินการให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคล เพื่อที่ท่านจะไม่สามารถถูกบ่งชี้ตัวตนจากข้อมูลนั้นได้อีกต่อไป ทั้งนี้ภายใต้ภาระหน้าที่การดำรงข้อมูลไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราและเราได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

• สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับสมาคมได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับสมาคม

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้สมาคมทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับท่าน รวมถึงขอให้สมาคมเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อสมาคมทั้งนี้สมาคมอาจปฏิเสธคำขอของท่านหากการเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือสมาคมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาลที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

• สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับสมาคมไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ขัดต่อกฎหมาย หรือกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น

• สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยเหตุผลบางประการได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่สมาคมมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จำเป็นต้องเก็บข้อมูล หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

• สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอให้สมาคมทำการลบข้อมูลของท่าน หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยเหตุผลบางประการได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่สมาคมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

• สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอให้สมาคมแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขั้นตอนของสมาคม

 

กิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด

        สมาคมใช้ข้อมูลบางอย่างของท่านเพื่อทำการตลาดที่ตรงตามความสนใจของท่าน เพื่อที่ท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรม ข้อเสนอการส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ท่านอาจมีความสนใจ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากทางสมาคมได้

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        สมาคมจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการประกาศข้อมูลลงในเว็บไซต์ของสมาคมโดยเร็วที่สุด

 

ช่องทางการติดต่อ

          หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) 

5/15 ถ.นนทรี   ช่องนนทรี  ยานนาวา   กรุงเทพมหานคร  10120

อีเมล [email protected]

เว็บไซต์ https://www.fiabci-thai.org

หมายเลขโทรศัพท์ 022953905

          

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5/15 ถ.นนทรี   ช่องนนทรี  ยานนาวา   กรุงเทพมหานคร  10120

อีเมล [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์ 022953905 

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          สมาคมอาจทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)  สมาคมจะแจ้งให้ทราบโดยประกาศลงในเว็บไซต์ของสมาคม หรือแจ้งผ่านทางอีเมล และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยเร็วที่สุด